Hải sản bé mặn
Thực đơn bé mặn
Be Man menu

Business hours

9am - 24pm

Address

Lot 8, Vo Nguyen Giap Street, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang

Phone number

(+84) 0905207848

Hải sản bé mặn
Bé mặn seafood
Be Man Restaurant
Bé Mặn
Bé mặn thực đơn
Thực đơn hải sản
Hải sản Đà Nẵng
Hải sản Bé Mặn Đà Nẵng
Dishes