Hải sản bé mặn
Thực đơn bé mặn
Be Man menu

업무 시간

오전 9시 - 오후 24시

주소

Lot 8, Vo Nguyen Giap Street, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang city

전화 번호

0905207848

Hải sản bé mặn
Bé mặn seafood
Be Man Restaurant
Bé Mặn
Bé mặn thực đơn
Thực đơn hải sản
Hải sản Đà Nẵng
Hải sản Bé Mặn Đà Nẵng
그릇