Hải sản bé mặn
Thực đơn bé mặn
Be Man menu

营业时间

上午 9 点至下午 24 点

地址

Lot 8, Vo Nguyen Giap, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City

电话号码

0905207848

Hải sản bé mặn
Bé mặn seafood
Be Man Restaurant
Bé Mặn
Bé mặn thực đơn
Thực đơn hải sản
Hải sản Đà Nẵng
Hải sản Bé Mặn Đà Nẵng
菜肴